PRO-NOO-BIOTICS

DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI DLA ZAMÓWIENIA ZA MINIMUM 200 ZŁ | RABATY NIE SUMUJĄ SIĘ | MOŻLIWOŚĆ PAKOWANIA OZDOBNEGO
witamy na oficjalnej stronie PRO-NOO-BIOTICS® | EMAIL: sekretariat@pronoobiotics.com | INFOLINIA: +48 531 198 828

regulamin sklepu www.pronoobiotics.com

 • 1. Definicje
 1. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Hasło – ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.
  2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonała, dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego. Dla ważności czynności prawnych dokonywanych przez osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, a nie jest pełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W imieniu Klienta innego niż osoba fizyczna czynności wobec Sprzedawcy podejmować może osoba umocowana do jego reprezentowania.
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Konto – założone w wyniku Rejestracji miejsce w serwisie Sklepu, na które Klient może się zalogować i za pomocą którego może m.in. dokonywać zakupów, zarządzać swoimi danymi osobowymi, otrzymywać informacje od Sprzedawcy, oraz śledzić etapy i stan złożonych Zamówień i historię zakupów.
  5. Login Klienta (Login) –ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do uzyskania dostępu do założonego przez Klienta Konta.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość.
  7. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
  8. Sklep (Sklep Internetowy) – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem www.pronoobiotics.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (dokonać zakupów) oraz korzystać z innych usług i funkcjonalności.
  9. Sprzedawca- „PRO-NOO-BIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w: ul. Warszawska 39, 35-205 Rzeszów, Polska, NIP: 5170426657, REGON 522541619, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000981501.
  10. Strona – Sprzedawca lub Klient.
  11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem www.pronoobiotics.com
  12. Towar – prezentowana na Stronie Sklepu rzecz ruchoma, która może zostać lub została zakupiona przez Klienta.
  13. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 2. Informacje ogólne o Sklepie i usługach.
 1. Zawieranie przez Sprzedawcę umów sprzedaży na odległość i świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego i z oferowanych za jego pośrednictwem Usług, odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu internetowego, polegają na:
  1. umożliwianiu Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży na odległość;
  2. udzielaniu Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym;
  3. umożliwianiu Klientom nieodpłatnego i odpłatnego korzystania z Bazy Wiedzy specjalistycznej udostępnianej przez Sprzedawcę;
  4. umożliwianiu Klientom subskrypcji biuletynu „Newsletter”.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
 6. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
 7. W celu korzystania w pełni z całego zakresu usług Sklepu konieczne jest dokonanie przez Klienta Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówienia i kupowania Towaru.
 8. System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy:
   1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
   2. Dostęp do poczty elektronicznej,
   3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. W celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie. Umożliwia to prawidłową obsługę Klienta, dostosowywanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenie statystyk oglądalności i preferencji użytkowników.
 2. Towary i treści prezentowane na Stronie Sklepu, w tym m. in. nazwa Sklepu, znaki towarowe, elementy graficzne, podlegają odpowiedniej ochronie prawnej, a prawa do nich przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie Serwisu pronoobiotics.com. W każdym czasie Klient może wydrukować go dla swoich potrzeb.
 4. Informacje o Towarze podane w Sklepie, ich opisy, cenniki i reklamy należy poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 6. Sprzedawca może zmieniać podane na stronie Sklepu ceny Towarów oraz organizować akcje promocyjne i wyprzedaże. Nie będzie to mieć wpływu na złożone do tego czasu zamówienia.
 • 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Powyższe następuje z chwilą założenia przez Klienta Konta, poprzez dokonanie skutecznej i prawidłowej Rejestracji, albo, w zakresie korzystania z usług niewymagających Rejestracji, z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu.
 2. Przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji, w każdym czasie może usunąć założone przez siebie Konto. Usunięcie Konta, jak też zaprzestanie z korzystania z serwisu Sklepu, w przypadku braku Rejestracji, powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca powiadomi Klienta o zamiarze rozwiązania umowy i usunięcia jego Konta, wysyłając odpowiednią informację na podany przez Klienta adres e-mail, na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta.
 6. Do obowiązków Klienta należy, w szczególności:

– takie korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, aby nie powodowało to zakłócenia działania serwisu Sklepu,

– takie korzystanie z usług, które nie jest w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

– niepodejmowanie czynności zmierzających do uzyskania dostępu do danych i informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

– korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm obyczajowych oraz w zgodzie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

– przestrzeganie zakazu dostarczania, przekazywania i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym,

– korzystania z usług w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub dla Sprzedawcy, z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

 1. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem go przez Sprzedawcę prawa do dalszego korzystania ze Sklepu i dostępu do świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 2. Powyższe oznacza również prawo Sprzedawcy do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. W takim przypadku ponowna Rejestracja Klienta, który naruszył Regulamin, może być możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 3. W zależności od występujących potrzeb Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizowania Usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron oraz bez wpływu na jakość świadczonych Usług.
 • 4. Rejestracja, składanie zamówienia, zawarcie umowy, dostawa Towaru.
 1. W celu Złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży Klient może założyć Konto poprzez dokonanie Rejestracji, może również Złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę sprzedaży bez zakładania Konta.
 2. Założenie Konta może być konieczne do korzystania z niektórych usług Sklepu, w tym do pełnego, odpłatnego dostępu do Bazy Wiedzy specjalistycznej.
 3. Rejestracja w ramach Sklepu dokonywana jest przy użyciu formularza rejestracyjnego, udostępnianego w serwisie Sklepu.
 4. O dokonanej Rejestracji Klient zostanie powiadomiony otrzymując informację na podany adres e-mail.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość, należy złożyć Zamówienie dokonując wyboru Towaru w Sklepie Internetowym, wskazać sposób i adres do dostawy oraz wybrać sposób płatności. Powyższa procedura przeprowadzana jest w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 6. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich informacji, o które zostanie poproszony za pośrednictwem Sklepu, a które są niezbędne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.
 7. W Sklepie istnieje możliwość uiszczania zapłaty w następujący sposób: – przelewem zwykłym na rachunek Sprzedawcy, – poprzez płatność internetową za pomocą serwisu realizującego płatności elektroniczne (PayU, PayPal).
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące prawo. Przy wyborze płatności przelewem zwykłym Klient otrzyma, na podany adres e-mail, dane do zrealizowania przelewu. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient otrzyma, na podany adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. Z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia Umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
 10. Przed zrealizowaniem Zamówienia Klient może anulować złożone Zamówienie. W tym celu informację o anulowaniu Zamówienia można wysłać e-mailem na adres, z którego Klient otrzymał potwierdzenie złożenia Zamówienia. W celu anulowania Zamówienia Klient może również skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie. Przez zrealizowanie Zamówienia należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
 11. Złożone Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W szczególnych przypadkach, jeśli realizacja w w/w terminie nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową, a jednocześnie zostanie wskazany termin, w którym Zamówienie zostanie zrealizowane. Przez zrealizowanie Zamówienia należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
 12. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo zmiany i wyboru innej firmy kurierskiej, również po złożeniu Zamówienia przez Klienta, co nastąpi bez uszczerbku dla terminu jego realizacji i kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta.
 13. Dostawa realizowana jest do wybranego paczkomatu lub bezpośrednio na adres miejsca dostawy, podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 14. Koszty dostawy pokrywa w całości Klient. Wszelkie koszty dostawy zamawianego Towaru Sprzedawca wskazuje wyraźnie podczas procedury składania Zamówienia.
 15. Klient może śledzić stan swojego Zamówienia za pomocą założonego przez siebie Konta.
 16. Odbierając dostarczony Towar Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób odpowiadający jej rodzajowi, w szczególności pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, lub innych, niekompletności przesyłki lub niezgodności jej zawartości ze złożonym Zamówieniem.
 • 5. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.
 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny, z uwzględnieniem poniższych wyjątków:
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze charakter Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, jeżeli zapieczętowane opakowanie zostanie otwarte.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Wobec powyższego, po uzyskaniu przez Konsumenta odpłatnego dostępu do Bazy Wiedzy, brak jest możliwości odstąpienia od tej umowy.

 1. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– od objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

 1. W celu zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być również złożone na formularzu udostępnianym Klientowi po złożeniu Zamówienia. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Sprzedawcy: „PRO-NOO-BIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w: ul. Warszawska 39, 35-205 Rzeszów, Polska, lub na adres e-mail dostępny na stronie Sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W tym wypadku Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze dostarczony Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 10. Towar zwracany przez Konsumenta powinien zostać opakowany w sposób, który zabezpieczy przed jego uszkodzeniami w trakcie transportu.
 11. Towar, należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „PRO-NOO-BIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 39, 35-205 Rzeszów, Polska.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 1.  
 • 6. Reklamacje, właściwość sądów.
 1. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego Towary są fabrycznie nowe.
 2. Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z umową oraz z tytułu wad prawnych.
 3. Roszczenia przysługujące Klientowi nie będącemu Konsumentem określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne można składać na adres: „PRO-NOO-BIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 39, 35-205 Rzeszów, Polska.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji, w tym związane z odsyłaniem reklamowanego Towaru, można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonu wskazany na stronie Sklepu.
 7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu można składać telefonicznie, dzwoniąc na nr. telefonu wskazany na stronie Sklepu, lub e-mailem na adres podany na stronie sklepu. W ten sam sposób Klient powinien poinformować Sprzedawcę o spostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach i usterkach w funkcjonowaniu serwisu sklepu. O wynikach reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu Klient powiadomiony zostanie drogą e-mailową.
 8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do właściwej oceny zakomunikowanych lub stwierdzonych uchybień, wad, usterek i nieprawidłowości.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo i miejscowo właściwe według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 • 7. Dane osobowe.
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystanie z serwisu sklepu.
 2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego dokonania Rejestracji, odpłatnego korzystania z Bazy Wiedzy, złożenia zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych. Jest to możliwe po zalogowaniu się w serwisie Sklepu.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ich poprawiania, jak też cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, listownie na adres Sprzedawcy, lub drogą e-mailową na adres podany na Stronie Sklepu.
 5. Pobranie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adresu e-mail i numeru telefonu służy tylko i wyłącznie prawidłowemu funkcjonowaniu Sklepu, w tym zwłaszcza: – obsłudze procedury Rejestracji i logowania się do Konta, – zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Towarów, w tym realizacji dostawy zamówionego Towaru przez współpracującą ze Sprzedawcą firmę przewozową, – obsłudze ewentualnych reklamacji, – marketingowi Towarów i usług, – udostępnianiu newslettera, – odpłatnemu dostępowi do Bazy Wiedzy.
 • 8 – Komentarze.
 1. W ramach Serwisu funkcjonuje udostępniony Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie system Komentarzy, którego celem jest prezentowanie subiektywnych opinii dotyczących Serwisu, Sklepu, Sprzedawcy lub Towarów,.
 2. Komentarze są jawne i dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu.
 3. Zawarte w Komentarzach opinie o usługach i Towarach są weryfikowane. Oznacza to, że Sprzedawca podejmuje adekwatne działania techniczne zapewniające, iż zamieszczanie opinii o usługach i Towarach możliwe jest tylko przez Klientów, którzy kupili opiniowany Towar lub usługę.
 4. Zabronione jest zamieszczanie Komentarzy, które zawierają:
  – informacje nieprawdziwe, treści i materiały naruszające prawo lub dobre obyczaje,
  – dane kontaktowe podmiotów innych niż Użytkownik wystawiający Komentarz,
  – wulgaryzmy,
  – adresy stron internetowych, treści o charakterze reklamowym.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeglądania i moderowania treści zamieszczanych Komentarzy, a w szczególności prawo do edytowania, zablokowania albo usunięcia Komentarza naruszającego zasady określone w Regulaminie.
 • 9. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie Sklepu. Na żądanie Klienta aktualny Regulamin zostanie mu dostarczony nieodpłatnie drogą elektroniczną. O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadamiać będzie na Stronie Sklepu.
Koszyk
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
SKLEP
Przewiń do góry